Publications

1. Hampi Shankara Virupaksha Shankara audio cd.2.VIDYARANYA VIJAYATHE book launch shortly by H.H.


Sri Vidyaranya Swami

The Founder of VIJAYANAGARA EMPIRE

Present pontiff

Sri Sri Sri Vidyaranya Bharathi Swami

Gallery